top of page

Disclaimer

Website

Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld en poogt correcte en actuele informatie te geven, echter is er geen garantie dat de informatie juist is op het moment van lezen.

CONXC is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Er wordt op deze website doorgelinkt naar websites van derden, voor de in houd of kwaliteit hiervan is CONXC niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk.

Begeleiding

De begeleiding is gebaseerd op professionele coachingskennis en -vaardigheden. Er is geen sprake van een therapeutische behandelrelatie. Indien enige vorm van begeleiding ontoereikend is, zal geadviseerd worden aanvullende professionele hulp in te schakelen.

CONXC heeft een inspanningsverplichting waarbij uiterste inzet gegarandeerd is maar er geen claims gelegd kunnen worden op het bereiken van bepaalde doelen of verwachtingen.

Privacy verklaring

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij CONXC kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is nodig voor de communicatie, voor de persoonlijk begeleiding en voor het financieel afhandelen van de begeleiding. 

Onderstaande gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt:

 • NAW gegevens

 • Geboortedata en geslacht

 • Factuurbedragen

 • Gegevens omtrent betaalgedrag

 • E-mail- adressen

 • Persoonlijke gegevens welke gedeeld worden met de coach als onderdeel van de begeleiding

De gegevens worden enkel gebruikt voor bovengenoemde doeleinden en er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede begeleiding en financiële afwikkeling.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling, per mail, telefonisch of middels een brief kenbaar maken aan CONXC. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

​​

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

CONXC heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat voor verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Enkel op grond van wettelijk voorschrift of wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde, kan dit doorbroken worden. 

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? Dan gaat CONXC hierover graag met u in gesprek.

bottom of page